Privacyverklaring

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Conform de richtlijnen, wordt uw dossier 15 jaar bewaard.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Uw privacy wordt zoveel mogelijk gewaarborgd op de volgende wijze:

 • er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens
 • uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier
 • uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden. 

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • consult: Acupunctuur behandeling code 24104

 

De praktijk is aangesloten bij een klachtenregeling.

Voor meer informatie over deze klachtenregeling van de NVA,  gebruik volgende link:

https://s3.amazonaws.com/assets1.acupunctuur.nl/assets/1787/original/Brochure_Klachtenprocedure_2017.pdf?1495185434/